Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Белоградчик, ПК 3900
м. Студени дол, п.к. 2
Контакти тел.: 0936 540 96
факс: 0936 32 42
email: ddsmidzhur@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн

 

ДГС Миджур

Процедури:Сечища Дърводобив Прогнозни количества Продажби от склад Лесокултурни мероприятия
Контакт със звеното:
Директор: инж. Димитър Христозов
Телефон: 093 27 24 30
Факс: 093 27 24 20
Електронна поща: ddsmidzhur@abv.bg
Адрес: с. Чупрене, обл. Видин ПК 3950, ул."Асен Балкански" 2


Територията на горското стопанство се намира в Северозападна България и попада в югозападната част на област Видин. Обхваща ивица до Държавната граница с Р Сърбия, с ширина 3 – 6 км и дължина – 50 км, заемаща части от общини: Макреш, Белоградчик и Чупрене. Седалището на стопанството е в град Белоградчик. Заема части от землищата на следните населени места: с. Раяновци, с. Ошане, с. Салаш, С. Крачимир и с. Стакевци.
Горския фонд на ДГС “Миджур” се намира в северозападното част на страната между 43о 27, и 43о 38, северна ширина и 22о 23, и 22о 30, източна дължина по Гринуич. Разположен е върху северните склонове на Западна Стара планина и част от Западния Предбалкан. Има неправилна форма с дължина от север на юг около 23,5 км и ширина от изток на запад около 4,5 км.
В морфографско отношение ДГС “Миджур” се намира в западните части на Стара планина. Тя се характеризира с линейно ориентирания си релеф и блоково-гънковата си постройка, образувана от епейрогенните издигания в по-нови геологични време (Неозой). Стара планина се поделя на две части Главна Старопланинска верига и Предпланини (Предбалкан). Горския фонд е разположен предимно в Главната Старопланинска верига – 3/4 от площта. Най - голямата надморска височина в горския фонд е в подотдел 502 е - 1482 м, а най-ниската в подотдел 90 а - 417 м н.в.
Районът на ДГС”Миджур” се отличава с голяма гъстота на хидрографската мрежа( до 2 км на 1 кв.км площ).Всичките водни течения на територията на станцията попадат във водосборния басейн на р. Дунав. Тук се намират изворните части и горните течения на реките Арчар, Салашка и Стакевска.
ДГС”Миджур” попада в Старопланинската морфоструктурна област. Главната старопланинска верига е изградена от две големи силно наклонени на север гънки, чиято ядка е съставена от палеозойски скали и плутонични маси, а мантията им от мезозойски пластове. Петрографския състав е еднообразен.Представен е основно от масивни скали – гранити и диорити, като сравнително малка площ е заета от мергелни седименти.